Đơn từ

Tải Mẫu Biên Bản Bàn giao Công việc đơn giản (Đúng Chuẩn 2024)

Biên bản bàn giao công việc thường dùng trong công việc như: nghỉ việc, nghỉ thai sản, chuyển công tác. Dưới đây là một số mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản và thông dụng của năm nay.

Mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản năm 2022
Mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản năm 2022

Bàn giao công việc là làm gì?

Nhân sự mới trong một tổ chức hay công ty thì cần nắm những thông tin rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm, cách vận hành và xử lý chúng.

Đối với những người có ý định nghỉ việc, họ cần phải bàn giao lại công việc cho người tiếp nhận. Và trách nhiệm của người quản lý là đảm bảo mọi khoảng trống thông tin đều được lấp đầy và thành viên mới được tóm tắt đầy đủ khi họ tham gia.

Việc chuyển giao thành công nhất chia sẻ cả thông tin thực tế và chủ quan – chẳng hạn như nên tìm tới ai để nhận được sự trợ giúp cụ thể, hay điểm mạnh, điểm yếu của những thành viên khác trong nhóm và những điều kỳ quặc của khách hàng chính. Loại “thông tin chi tiết” này giúp một nhân sự mới nhanh chóng nắm quyền sở hữu vai trò và trách nhiệm của cô ấy.

Nguyên tắc bàn giao công việc 

Dưới đây là nguyên tắc bàn giao công việc cho nhân viên mới, giám đốc mới hay kế toán mới như sau:

  1. Chuẩn bị thông tin công việc, nghiệp vụ công việc;
  2. Lên kế hoạch chi tiết cho tuần đầu tiên của nhân sự mới;
  3. Hướng dẫn trực tiếp từ người tiền nhiệm, nhân sự cũ có trách nhiệm bàn giao công việc;
  4. Chia sẻ thông tin và giới thiệu đội nhóm.

Biên bản bàn giao công việc đơn giản 

Biên bản bàn giao công việc đơn giản thường dành cho các nhận viên, trưởng phòng hoặc cán bộ, nhà nước hay giám đốc nghĩ việc nên bàn giao công việc.

Mẫu 1: Tải Biên bản bàn giao công việc đơn giản

Mẫu 1: Biên bản bàn giao công việc đơn giản
Mẫu 1: Biên bản bàn giao công việc đơn giản

Mẫu 2: Tải ngay mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản 

Mẫu 2: biên bản bàn giao công việc đơn giản 
Mẫu 2: biên bản bàn giao công việc đơn giản

TẢI MẪU 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

2. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

3. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

4. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT

Nội dung

Người nhận bàn giao.

Kết luận

1

     

2

     

 

II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT

Nội dung

Người nhận bàn giao.

Kết luận

1

     

2

     


Biên bản kết thúc vào lúc …….giờ…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Quản lý bộ phận

Người nhận bàn giao

Người bàn giao

4. Download mẫu biên bản bàn giao theo ngành nghề 2023

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày....tháng.....năm....., tại Công ty.......................chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:....................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...............................................  

Bên nhận bàn giao:

Ông/bà:....................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...............................................     

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

 

BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công viêc

Người nhận

1

 

 

2

 

 

3

 

 

BÀN GIAO TÀI LIỆU HỒ SƠ

STT

Mã hồ sơ, tài liệu

Tên hồ sơ,

tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ, tài liệu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

             

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành .... bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

TẢI NGAY Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Mẫu biên bản giao hàng hóa

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ

Hôm nay,  ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên nhận hàng):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Đại diện: Ông …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

BÊN B (Bên giao hàng) :

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên A ký và xác nhận đã giao hàng và đủ số lượng như thỏa thuận cho bên B. Hai bên đồng ý, thống nhất cùng ký tên vào biên bản. Biên bản sẽ  được lập thành 02 bản, mỗi bên có trách nhiệm giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

     ĐẠI DIÊN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

     (Kí và ghi rõ họ tên)                                            (Kí và ghi rõ họ tên)

 

TẢI NGAY Mẫu biên bản giao hàng hóa

Mẫu Biên bản bàn giao máy móc thiết bị

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Đại diện:...................................................................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Đại diện:...................................................................................................................

Đã cùng tiến hành bàn giao máy móc, thiết bị với nội dung như sau:

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1

       

2

       

3

       

Biên bản này làm thành cơ sở để 02 bên thực hiện và quyết toán Hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao                                                                Đại diện bên nhận

Mẫu biên bản bàn giao công việc

5. Cách bước để bàn giao Công việc Hiệu quả năm 2023

1. Mô tả công việc: Đảm bảo có 1 bản mô tả công việc chính xác và kiểm tra với những người giữ việc trước đó, gồm các nhiệm vụ chính, các KPI chính và mục đích của công việc.

Tiếp theo, các kỹ năng mà nhân sự mới sẽ cần, như cách sử dụng phần mềm nội bộ, mô tả công việc, để nhân sự mới có thể chịu trách nhiệm về sự phát triển của bản thân ngay từ đầu.

Thành viên mới cần cập nhật bản mô tả công việc cho những người anh ấy sẽ quản lý. Điều này giúp anh ta đặt vai trò của mình vào bối cảnh, và nó cũng sẽ trấn an bạn rằng các nhiệm vụ chính đều được kiểm soát.

2. Chuẩn bị thông tin công việc: Đảm bảo nhân sự mới có thông tin chi tiết. Tốt nhất, những thông tin này nên được biên soạn lại bởi nhân sự mới.

3. Lên kế hoạch cho tuần đầu tiên cho nhân sự mới: Đảm bảo nhân sự mới có một sự khởi đầu thuận lợi. Điều này giúp nhân sự mới đáp ứng kỳ vọng. Cung cấp các thông tin cơ bản như lịch sử công ty, các hệ thống quản trị và các quy trình an toàn.

  • Biên soạn một gói tập tài liệu hữu ích, như sổ tay công ty, mô tả công việc, danh sách vai trò của đồng nghiệp và các chi tiết liên lạc.
  • Nên thông báo trước cho các thành viên trong nhóm, khách hàng và các bên liên quan về nhân sự mới. Và khi thích hợp, hãy thiết lập các cơ hội để họ gặp nhau.

4. Hướng dẫn trực tiếp từ người tiền nhiệm Hãy để cho nhân sự mới “cắp sách” theo người tiền nhiệm trong vài ngày. Khuyến khích người đó thực hiện một số công việc thay vì chỉ đứng xem; điều này sẽ giúp nhân sự mới áp dụng các kỹ năng mới tốt hơn.

Về lâu dài, nhân sự được “đào tạo chéo” sẽ cực kỳ lợi ích để nhận thêm vai trò và trách nhiệm nếu có bất cứ sự vắng mặt đột ngột nào của nhân sự trong tổ chức. Đào tạo chéo tạo ra lực lượng lao động linh hoạt hơn và giúp mọi người xây dựng các kỹ năng mới và tự tin hơn.

5. Chia sẻ thông tin đội nhóm: Các thành viên trong đội nhóm sẽ phát triển kiến thức chuyên sâu về công việc, khách hàng và ngành của họ. Nhân sự mới sẽ cần truy cập những thông tin này, vì vậy hãy làm những gì bạn có thể để giúp nhân sự tìm hiểu nó. Soạn sẵn một bộ email bàn giao công việc sẽ giúp bạn có được ấn tượng rất tốt với hậu bối.

Nếu có khoảng trống, hãy xử lý chúng trước khi nhân sự mới bắt đầu làm việc. Khi nhân sự mới tiến triển, hãy khuyến khích anh ta đóng góp thông tin của riêng mình, và tìm cách để đảm bảo rằng nó được chia sẻ và cập nhật thường xuyên.

Bên trên là mẫu Biên bản bàn giao công việc mới với những nội dung chi tiết. Hi vọng giúp người bàn giao công việc dễ dàng và nhanh chóng.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Tags: mẫu biên bản bàn giao công việc bàn wordbiên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việcbiên bản bàn giao đọc
Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

2 Tháng Ba, 2024 74

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Cho ACC Liên Quân 0đ full tướng Free, tặng Nick VIP miễn phí (03/2024)

22 Tháng Hai, 2024 806

Liên Quân Mobile là một trong những trò chơi hiện nay được nhiều game thủ yêu thích. Do đó, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những acc 0đ của trò chơi này, ngay trong bài viết sau của INVERT.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

2 Tháng Ba, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

[2024] Hướng Dẫn Cách xóa tất cả phim đã xem Watch trên Facebook & YouTube

7 Tháng Hai, 2024 0

Lịch sử xem phim trên các nền tảng xã hội giúp bạn dễ dàng tìm thấy các bộ phim đã xem gần đây và cải thiện các phim đề xuất cho bạn. Bạn có thể kiểm soát lịch sử xem phim này bằng cách xóa hoặc tạm chúng. Vậy làm cách nào để xóa tất cả phim đã xem?

Tặng Acc Blox Fruit Free 0k, 10k, 20k, 50k, 100k, 200k Mới Nhất (03/2024)

24 Tháng Hai, 2024 190

Blox Fruit là một tựa game dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece - Vua Hải Tặc, thu hút đông đảo người chơi yêu thích. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những acc của trò chơi này, ngay trong bài viết sau của INVERT.

Tử vi tuổi Ngọ 2024: Tài lộc - Sự nghiệp - Tình duyên - Gia đạo

1 Tháng Hai, 2024 0

Cùng INVERT tìm hiểu tử vi 2024 nam mạng và nữ mạng của các tuổi Ngọ sinh năm 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, đối với công danh, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe và vận hạn cần lưu ý trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh