Đơn từ

Tải Mẫu Biên Bản Bàn giao Công việc đơn giản (Đúng Chuẩn 2024)

Biên bản bàn giao công việc thường dùng trong công việc như: nghỉ việc, nghỉ thai sản, chuyển công tác. Dưới đây là một số mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản và thông dụng của năm nay.

Mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản năm 2022
Mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản năm 2022

Bàn giao công việc là làm gì?

Nhân sự mới trong một tổ chức hay công ty thì cần nắm những thông tin rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm, cách vận hành và xử lý chúng.

Đối với những người có ý định nghỉ việc, họ cần phải bàn giao lại công việc cho người tiếp nhận. Và trách nhiệm của người quản lý là đảm bảo mọi khoảng trống thông tin đều được lấp đầy và thành viên mới được tóm tắt đầy đủ khi họ tham gia.

Việc chuyển giao thành công nhất chia sẻ cả thông tin thực tế và chủ quan – chẳng hạn như nên tìm tới ai để nhận được sự trợ giúp cụ thể, hay điểm mạnh, điểm yếu của những thành viên khác trong nhóm và những điều kỳ quặc của khách hàng chính. Loại “thông tin chi tiết” này giúp một nhân sự mới nhanh chóng nắm quyền sở hữu vai trò và trách nhiệm của cô ấy.

Nguyên tắc bàn giao công việc 

Dưới đây là nguyên tắc bàn giao công việc cho nhân viên mới, giám đốc mới hay kế toán mới như sau:

  1. Chuẩn bị thông tin công việc, nghiệp vụ công việc;
  2. Lên kế hoạch chi tiết cho tuần đầu tiên của nhân sự mới;
  3. Hướng dẫn trực tiếp từ người tiền nhiệm, nhân sự cũ có trách nhiệm bàn giao công việc;
  4. Chia sẻ thông tin và giới thiệu đội nhóm.

Biên bản bàn giao công việc đơn giản 

Biên bản bàn giao công việc đơn giản thường dành cho các nhận viên, trưởng phòng hoặc cán bộ, nhà nước hay giám đốc nghĩ việc nên bàn giao công việc.

Mẫu 1: Tải Biên bản bàn giao công việc đơn giản

Mẫu 1: Biên bản bàn giao công việc đơn giản
Mẫu 1: Biên bản bàn giao công việc đơn giản

Mẫu 2: Tải ngay mẫu biên bản bàn giao công việc đơn giản 

Mẫu 2: biên bản bàn giao công việc đơn giản 
Mẫu 2: biên bản bàn giao công việc đơn giản

TẢI MẪU 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

2. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

3. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

4. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT

Nội dung

Người nhận bàn giao.

Kết luận

1

     

2

     

 

II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT

Nội dung

Người nhận bàn giao.

Kết luận

1

     

2

     


Biên bản kết thúc vào lúc …….giờ…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Quản lý bộ phận

Người nhận bàn giao

Người bàn giao

4. Download mẫu biên bản bàn giao theo ngành nghề 2023

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày....tháng.....năm....., tại Công ty.......................chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:....................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...............................................  

Bên nhận bàn giao:

Ông/bà:....................................................................................................................

Chức danh:.....................................Phòng/Bộ phận:...............................................     

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

 

BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công viêc

Người nhận

1

 

 

2

 

 

3

 

 

BÀN GIAO TÀI LIỆU HỒ SƠ

STT

Mã hồ sơ, tài liệu

Tên hồ sơ,

tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ, tài liệu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

             

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành .... bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

TẢI NGAY Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Mẫu biên bản giao hàng hóa

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ

Hôm nay,  ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên nhận hàng):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Đại diện: Ông …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

BÊN B (Bên giao hàng) :

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên A ký và xác nhận đã giao hàng và đủ số lượng như thỏa thuận cho bên B. Hai bên đồng ý, thống nhất cùng ký tên vào biên bản. Biên bản sẽ  được lập thành 02 bản, mỗi bên có trách nhiệm giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

     ĐẠI DIÊN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

     (Kí và ghi rõ họ tên)                                            (Kí và ghi rõ họ tên)

 

TẢI NGAY Mẫu biên bản giao hàng hóa

Mẫu Biên bản bàn giao máy móc thiết bị

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Đại diện:...................................................................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Đại diện:...................................................................................................................

Đã cùng tiến hành bàn giao máy móc, thiết bị với nội dung như sau:

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1

       

2

       

3

       

Biên bản này làm thành cơ sở để 02 bên thực hiện và quyết toán Hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giao                                                                Đại diện bên nhận

Mẫu biên bản bàn giao công việc

5. Cách bước để bàn giao Công việc Hiệu quả năm 2023

1. Mô tả công việc: Đảm bảo có 1 bản mô tả công việc chính xác và kiểm tra với những người giữ việc trước đó, gồm các nhiệm vụ chính, các KPI chính và mục đích của công việc.

Tiếp theo, các kỹ năng mà nhân sự mới sẽ cần, như cách sử dụng phần mềm nội bộ, mô tả công việc, để nhân sự mới có thể chịu trách nhiệm về sự phát triển của bản thân ngay từ đầu.

Thành viên mới cần cập nhật bản mô tả công việc cho những người anh ấy sẽ quản lý. Điều này giúp anh ta đặt vai trò của mình vào bối cảnh, và nó cũng sẽ trấn an bạn rằng các nhiệm vụ chính đều được kiểm soát.

2. Chuẩn bị thông tin công việc: Đảm bảo nhân sự mới có thông tin chi tiết. Tốt nhất, những thông tin này nên được biên soạn lại bởi nhân sự mới.

3. Lên kế hoạch cho tuần đầu tiên cho nhân sự mới: Đảm bảo nhân sự mới có một sự khởi đầu thuận lợi. Điều này giúp nhân sự mới đáp ứng kỳ vọng. Cung cấp các thông tin cơ bản như lịch sử công ty, các hệ thống quản trị và các quy trình an toàn.

  • Biên soạn một gói tập tài liệu hữu ích, như sổ tay công ty, mô tả công việc, danh sách vai trò của đồng nghiệp và các chi tiết liên lạc.
  • Nên thông báo trước cho các thành viên trong nhóm, khách hàng và các bên liên quan về nhân sự mới. Và khi thích hợp, hãy thiết lập các cơ hội để họ gặp nhau.

4. Hướng dẫn trực tiếp từ người tiền nhiệm Hãy để cho nhân sự mới “cắp sách” theo người tiền nhiệm trong vài ngày. Khuyến khích người đó thực hiện một số công việc thay vì chỉ đứng xem; điều này sẽ giúp nhân sự mới áp dụng các kỹ năng mới tốt hơn.

Về lâu dài, nhân sự được “đào tạo chéo” sẽ cực kỳ lợi ích để nhận thêm vai trò và trách nhiệm nếu có bất cứ sự vắng mặt đột ngột nào của nhân sự trong tổ chức. Đào tạo chéo tạo ra lực lượng lao động linh hoạt hơn và giúp mọi người xây dựng các kỹ năng mới và tự tin hơn.

5. Chia sẻ thông tin đội nhóm: Các thành viên trong đội nhóm sẽ phát triển kiến thức chuyên sâu về công việc, khách hàng và ngành của họ. Nhân sự mới sẽ cần truy cập những thông tin này, vì vậy hãy làm những gì bạn có thể để giúp nhân sự tìm hiểu nó. Soạn sẵn một bộ email bàn giao công việc sẽ giúp bạn có được ấn tượng rất tốt với hậu bối.

Nếu có khoảng trống, hãy xử lý chúng trước khi nhân sự mới bắt đầu làm việc. Khi nhân sự mới tiến triển, hãy khuyến khích anh ta đóng góp thông tin của riêng mình, và tìm cách để đảm bảo rằng nó được chia sẻ và cập nhật thường xuyên.

Bên trên là mẫu Biên bản bàn giao công việc mới với những nội dung chi tiết. Hi vọng giúp người bàn giao công việc dễ dàng và nhanh chóng.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Tags: mẫu biên bản bàn giao công việc bàn wordbiên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việcbiên bản bàn giao đọc
Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

20 Tháng Tư, 2024 194

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

20 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Chị Google có người yêu chưa? Tiểu sử, Sự Nghiệp & Đời tư

22 Tháng Ba, 2024 0

Thời gian gần đây, “chị Google” là một trong những từ khoá được rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm bởi chất giọng độc lạ, cuốn hút. Vậy nhân vật này là ai, có người yêu chưa? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính đơn giản

4 Tháng Tư, 2024 0

Roblox là tựa game trực tuyến được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, khi được phép tạo và trải nghiệm các trò chơi 3D. Vì vậy, hãy cùng INVERT tìm hiểu cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính đơn giản ngay trong bài viết sau.

Cách giảm lag Roblox trên máy tính đơn giản, hiệu quả

23 Tháng Ba, 2024 0

Roblox là tựa game nhập vai trực tuyến, được rất nhiều người yêu thích. Vì vậy, để tránh bị lag, giật khi chơi, hãy cùng INVERT tìm hiểu những cách làm giảm tình trạng này ngay trong bài viết sau.

Cách thêm quản trị viên cho Page Facebook đơn giản, nhanh chóng

27 Tháng Ba, 2024 0

Bạn đang quản lý trang Fanpage Facebook nhưng lại không dành đủ thời gian làm nội dung, tương tác với cộng đồng người dùng. Đừng lo, ngay sau đây INVERT gửi đến bạn cách thêm quản trị viên cho Page đơn giản ngay trong bài viết sau.

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh