Kiến thức

DTT là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DTT trên sổ đỏ là gì? Loại đất DTT có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DTT là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DKH là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DKH trên sổ đỏ là gì? Loại đất DKH có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DKH là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DYT là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DYT trên sổ đỏ là gì? Loại đất DYT có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DYT là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DVH là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DVH trên sổ đỏ là gì? Loại đất DVH có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DVH là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DTS là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DTS trên sổ đỏ là gì? Loại đất DTS có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DTS là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

TSC là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất TSC trên sổ đỏ là gì? Loại đất TSC có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất TSC là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

NKH là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất NKH trên sổ đỏ là gì? Loại đất NKH có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất NKH là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

NTS là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất NTS trên sổ đỏ là gì? Loại đất NTS có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất NTS là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

LMU là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất LMU trên sổ đỏ là gì? Loại đất LMU có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất LMU là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

RDD là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất RDD trên sổ đỏ là gì? Loại đất RDD có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất RDD là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

RPH là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất RPH trên sổ đỏ là gì? Loại đất RPH có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất RPH là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

RSX là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất RSX trên sổ đỏ là gì? Loại đất RSX có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất RSX là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

CLN là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất CLN trên sổ đỏ là gì? Loại đất CLN có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất CLN là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

NHK là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất NHK trên sổ đỏ là gì? Loại đất NHK có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất NHK là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

LUN là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất LUN trên sổ đỏ là gì? Loại đất LUN có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất LUN là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.